Skip to content

Accountmanager Science

Nederland, Noord-Holland, Noord-ScharwoudeSales

Functieomschrijving

Vacature I Accountmanager Science I Noord-Scharwoude, regio Alkmaar | 40 uur

*For English see below


Zie jij jezelf al wereldwijd beurzen en onderzoeksinstituten bezoeken en aan grote projecten werken om jezelf continue te verbeteren om aan de top te blijven? Houd jij van veel afwisseling? Welkom bij Demaco.

Wat jij gaat doen als Accountmanager Science

De ene week bezoek je beurzen in Amerika, Canada of Azië, de andere week houd je je bezig met deadlines en weer een andere week houd je je bezig met klantbezoeken. Als Accountmanager Science bij Demaco ziet geen week er hetzelfde uit. Je houd je bezig met het vertalen van klantspecificaties naar cryogene oplossingen samen met het team. Je bezoekt grote beurzen en instituten overal ter wereld, waarvan je er soms zelf staat. Je onderhoudt onze klanten en accounts en breidt onze klant portefeuille uit door het vinden van nieuwe klanten. Bij ons op kantoor, in de kop van Noord-Holland, maak je offertes en ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van het offerte traject en de opvolging hiervan. Je verzamelt marktinformatie en je zorgt daarbij dat je technische kennis up to date is. Daarnaast rapporteer je aan de Manager Sales & Marketing. Een extra uitdaging voor jou als accountmanager, is je hele team meekrijgen met een strategie die jij bepaalt en hun uitvoeren om een tender binnen te halen.


Onze grootschalige en complexe projecten kunnen wel maandenlang duren. Het zijn projecten waarin met helium of hydrogen systemen (HHS) wordt gewerkt en waarin de grenzen van kracht en snelheid worden opgezocht. HHS-projecten vergen enorm veel kennis en expertise, en een flinke dosis out of the box denken. Cryogene gassen spelen een belangrijke rol bij het wetenschappelijk onderzoek. Voornamelijk helium, het koudste gas in de cryogene techniek, wordt regelmatig ingezet als koelmiddel in de onderzoekswereld. De meeste HHS-projecten vinden plaats binnen het scientific research, in de space industry, hydrogen industry en bij EPC contractors overal ter wereld. Zie jij het ook als een uitdaging om zulke projecten te verkopen in deze bijzondere markt?


Om deze redenen wil jij bij Demaco werken:

Werken bij Demaco betekent werken in een goede sfeer. Onze medewerkers zijn trots op onze organisatie. Wij werken goed samen, zijn behulpzaam naar elkaar en er is voldoende humor aanwezig. We bieden om te beginnen een tijdelijk contract maar hebben de intentie een vast dienstverband aan te gaan. Bij ons heb je recht op 40 vrije dagen en wanneer de situatie daar om vraagt is de mogelijkheid er om thuis te werken. Verder hebben we een goede pensioenregeling en is er een reiskostenvergoeding. Wij bieden jou ook:

 • Een uitdagende functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief;
 • Een solide organisatie die gekenmerkt wordt door korte lijnen en een platte organisatiestructuur;
 • een marktconform salaris op basis van kennis en ervaring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metalektro;
 • een plek in een team met een goede wereldwijde reputatie en unieke producten.

Vereisten

Wat verwachten wij van onze Accountmanager Science?
Wij zijn op zoek naar accountmanager Science die oog heeft voor het signaleren van kansen in de markt, de klant echt begrijpt, in staat is om een samenwerking op te bouwen en de klant het juiste advies kan geven. Om deze rol bij Demaco goed te vervullen ben je proactief en doelgericht. Je bent klantgericht waarbij je een hoge prioriteit geeft aan kwaliteit en tevredenheid van onze klanten. Interesse tonen ligt in je natuurlijke aard en je hebt het vermogen om belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge gesprekken. Samen met jouw collega’s denk jij mee met onze klanten waardoor wij altijd in staat zijn om hoogstaande oplossingen te bedenken voor complete en complexe engineeringsvraagstukken. Je bent gedreven en besluitvaardig en in staat zelfstandig te kunnen werken. Daarnaast ben je communicatief vaardig en ben je sterk in plannen en organiseren wat inhoudt dat jij op effectieve wijze je doelen en prioriteiten bepaalt en benodigde tijd, acties en middelen inzet om deze doelen te kunnen bereiken. Bovendien heb je:

 • Een afgeronde hbo-opleiding (commercieel management is een pre);
 • Affiniteit met techniek, bij voorkeur een technische achtergrond;
 • Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in de functie van accountmanager;
 • Goede beheersing van Engels in woord en geschrift, Nederlands en Duits is een pré;
 • Ervaring met tender procedures is een pré.


Demaco: altijd op zoek naar nieuwe Cryogenen

Met meer dan 40 jaar ervaring is Demaco een wereldspeler op het gebied van Cryogene techniek! Nu hoor ik je denken Cryo- wat? Cryogene techniek is de techniek waarbij materialen bij temperaturen van -160 graden Celsius of lager worden geproduceerd, bewaard, vervoerd en gebruikt. Dit zijn temperaturen waarop gassen vloeibaar worden. Deze techniek en vloeibare gassen worden gebruikt in vele industrieën zoals automotive, voedingsmiddelen, electronics, LNG, lucht- en ruimtevaart en de (medische)wetenschap.

Demaco ontwerpt en bouwt innovatieve technische installaties op Champions leagueniveau met internationale allure. Maar dan zonder de charme te verliezen van een familiebedrijf. Er werken maar liefst 120 collega’s en 23 nationaliteiten op een hele prettige manier met elkaar samen. Een uitdagende omgeving waar jij alle ruimte krijgt om jezelf te kunnen zijn en je te blijven ontwikkelen. Wist jij dat Demaco werkt voor het onderzoeksinstituut dat bekend staat om zijn deeltjesversneller? Of dat wij energiebedrijven helpen bij de ontwikkeling van het rijden op waterstof?


OK. En nu?

Ben jij dé Accountmanager Science die wij zoeken en geïnteresseerd in deze functie? Neem dan zeker contact met ons op door op onderstaande button te drukken en doe daar meteen je cv bij. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Manager sales, de heer M. Dekker, via 0226-332100. Van harte welkom!


Wil je meer informatie over Demaco, kijk dan op https://demaco-cryogenics.com. Je kunt ons ook alvast volgen Facebook, Twitter, of LinkedIn en op YouTube kun je in meerdere filmpjes zien wat wij doen.


Job description Englisch version

Vacancy I Account Manager Science I Noord-Scharwoude, Amsterdam area | 40 hours

Do you see yourself visiting fairs and research institutes worldwide and working on large scale projects to continuously improve yourself to stay at the top? Do you like a lot of variation? Welcome at Demaco.


What you will do as Account Manager Science

One week you will be visiting trade fairs in America, Canada or Asia, another week you will be busy with deadlines and yet another week you will be visiting customers somewhere in Europe. As an Account Manager Science at Demaco, no two weeks are the same. Together with the team, you will be spending your time translating customer specifications into cryogenic solutions. You will visit large exhibitions and research institutes all over the world, sometimes even standing there yourself. You maintain our customers and accounts and expand our customer portfolio by finding new relations. At our office, in the North of Holland, you make quotations and you are responsible for supervising the quotation process and its follow-up. You collect information about the market and ensure that your technical knowledge is up to date. In addition, you will report to the Manager Sales & Marketing. An extra challenge for you as account manager is to get your entire team to go along with a strategy that you determine and that they implement in order to win a tender.


Our large-scale and complex projects can last for months. These are projects in which helium or hydrogen systems (HHS) are used and where the limits of power and speed are explored. HHS projects require an enormous amount of knowledge and expertise, and a hefty dose of out-of-the-box thinking. Cryogenic gases play an important role in scientific research. Especially helium, the coldest gas in cryogenics, is regularly used as a coolant in the research world. Most HHS projects take place within scientific research, in the space industry, hydrogen industry and at EPC contractors around the world. Do you see it as a challenge to sell such projects in this special market?


These are the reasons why you want to work for Demaco:

Working at Demaco means working in a good atmosphere. Our employees are proud of our organisation. We work well together, are helpful to each other and there is enough sense of humour. We offer a temporary contract to start with, but have the intention of taking on a permanent contract. With us, you are entitled to 40 days off and, if the situation so requires, there is the option of working from home. Furthermore, we have a good pension scheme and there is of course a travel allowance. We also offer you:

 • A challenging position with room for personal development and own initiative;
 • A solid organisation characterised by short lines of communication and a flat organisational structure;
 • A market conform salary based on knowledge and experience and employment conditions in accordance with the Dutch Labour Agreement (CAO Metalektro);
 • A place in a team with an excellent global reputation and unique products.


Requirements

What do we expect from our Account Manager Science?

We are looking for an Account Manager Science who has an eye for spotting opportunities in the market, really understands the customer, is able to build up a cooperation and can give the customer the right advises. In order to fulfil this role properly at Demaco, you are proactive and goal-oriented. You are customer oriented and give high priority to quality and customer satisfaction. Showing interest is in your very nature and you have the ability to pick up important information from verbal conversations. Together with your colleagues, you think along with our clients, enabling us to always come up with high quality solutions for complete and complex engineering issues. You are driven and decisive and able to work independently. In addition, you have good communication, planning and organisational skills, which means that you can effectively determine your objectives and priorities and allocate the necessary time, actions and resources to achieve these objectives. Moreover, you have:

 • A completed higher vocational education (commercial management is an advantage);
 • Affinity with technology, preferably a technical background;
 • At least 3 to 5 years of relevant work experience in the position of account manager;
 • Good command of English in word and writing, Dutch and German is an advantage;
 • Experience with tender procedures is appreciated.


Demaco: always looking for new Cryogenes

With almost 40 years of experience, Demaco is a world player in the field of Cryogenic technology! Now I hear you think Cryo-what? Cryogenic technology is the technology whereby materials are produced, stored, transported and used at temperatures of -160 °C or lower. These are temperatures at which gases become liquid. This technique and liquid gases are used in many industries such as automotive, food, electronics, LNG, aerospace and (medical) science.

Demaco designs and builds innovative technical installations at Champions league level with international allure. But without losing the appeal of a family business. No less than 120 colleagues and 23 nationalities work together in a very pleasant way. A challenging environment where you get all the space you need to be yourself and to continue to develop. Did you know that Demaco works for the research institute known for its particle accelerator? Or that we help energy companies develop hydrogen-powered vehicles?


OK. And now?

Are you the Account Manager Science that we are looking for and interested in this position? Then be sure to contact us by pressing the button below and attach your CV. For more information about this vacancy, please contact our Manager Sales, Mr M. Dekker, on +31 (0)226-332100. Welcome!

If you want more information about Demaco, please visit https://demaco-cryogenics.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, or LinkedIn and on YouTube you can see what we do in several videos.of