Skip to content

Project Engineer MSc / PhD

Nederland, Noord-Holland, Noord-ScharwoudeEngineering

Functieomschrijving

Vacature | Project Engineer MSc/PhD | 32 tot 40 uur per week | Noord-Scharwoude nabij Alkmaar

English translation hereafter


Wil jij werken voor klanten zoals Fermbilab, Airbus & Einstein Telescope, die gevestigd zijn over de hele wereld? Werken met unieke projecten in een zeer gespecialiseerd kennisgebied; welkom bij Demaco.

Als Project Engineer bij Demaco maak jij onderdeel uit van het ontwerpen en bouwen van cryogene systemen en installaties voor wetenschappelijke klanten. Je zorgt dagelijks voor het goed verlopen van alle lijntjes tussen de toeleveranciers, klanten, productie, tekenaars en projectleiders. Natuurlijk werk je samen met een projectleider, maar jij bent degene die de boel intern organiseert en alles ontwerpt. Je werkt samen met nog 7 andere engineers op de afdeling Science en een aantal collega’s in de sales. Via deze link kun je een beeld krijgen van onze gave projecten: https://demaco-cryogenics.com/nl/projecten/

Zo ziet jouw werkweek eruit als Project Engineer bij Demaco

Het grootste deel van je werktijd (40%) als Project Engineer bij Demaco, houd je je bezig met het ontwerpen van zeer klant specifieke vraagstukken, binnen afgesproken planning en budgetten. Jij bedenkt het apparaat en de systemen van onze klanten. Eerst als concept, uiteindelijk het definitieve ontwerp. Daarna kun je weer nieuwe vraagstukken krijgen voor hetzelfde project in de vorm van aanpassingen of vernieuwingen. Denk hierbij aan projecten van 6 á 7 jaren, naast de wat kortere projecten van een paar jaar. Verder is een heel belangrijk onderdeel van je werkzaamheden (20%) het contact met onze wetenschappelijke klanten. Jij bent het eerste aanspreekpunt van de klant, die met al zijn technische vragen bij jou komt. Jij draagt een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel, en zorgt ervoor dat je onmisbaar bent. Jij bent bij ons geen anonieme radar in een heel groot geheel, maar juist het tegenovergestelde.

Zo’n 10% van je werktijd besteed je aan het contact zoeken en maken met toeleveranciers. Jij bent degene die specificeert wat je nodig hebt. Daarnaast houd jij je 20% van je werktijd bezig met offerte trajecten. Hierbij kun je denken aan directe offerte trajecten, vergaderingen, het voorbereiden van e-mails en business development. Als laatste ben je zo’n 10% van je werktijd bezig met het beantwoorden van vragen van collega’s in de fabriek en check je of jouw ontwerpen goed begrepen worden. 


Waarom wil je bij ons werken?

Deel uitmaken van een innovatieve wereldspeler maar wel in de buurt? Dat kan bij Demaco. Naast een collegiale werkomgeving en informele sfeer bieden wij alle ruimte voor persoonlijke groei Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal, we investeren in trainingen en opleidingen om jou te helpen een echte Cryogenius te worden! We geven je de vrijheid om zelf invulling te geven aan jouw werkzaamheden en zijn groot fan van eigen initiatief. Bij aanvang bieden we een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband na één jaar. Verder kun je rekenen op:

 • Mogelijkheid om (op termijn) deels thuis te werken;
 • Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metalektro;
 • Een kantoor van alle gemakken voorzien, waar je file vrij naar toe kan rijden;
 • 40 vrije dagen per jaar (bij een fulltime dienstverband);
 • Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een PME Pensioenregeling.

Vereisten

Pas jij bij Demaco?

Jij bent innovatief, betrouwbaar, nauwkeurig en oplossingsgericht. Je hebt een pragmatische instelling waarbij je goed prioriteiten weet te stellen. Communiceren kun jij op elk niveau en je brengt in onze compate engineerteam een gezonde dosis humor mee. Daarnaast vragen wij:

Minimaal een afgeronde universitaire studie in de richting van Werktuigbouwkunde, Mechanical Engineering of Energy Technology;

 • De bereidheid om een paar keer per jaar op klantbezoek te gaan in het buitenland;
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Nederlands en Duits is een pré).


En nu?

Word jij dé expert op het gebied van cryogene technologie en ga jij met jouw collega’s ervoor zorgen dat Demaco de hoogste standaard blijft behalen in het vakgebied?

Solliciteer dan via onderstaande button en stuur jouw motivatie en CV gericht aan Wendy Vega (Manager HR). Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze Manager Engineering & Procurement, Marco Roos, via 0226-332100

Wil je meer informatie over Demaco, kijk dan op https://www.demaco-cryogenics.com. Je kunt ons ook volgen op

Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn.


English Version

Job description

Vacancy | Project Engineer MCs/PhD | 32 to 40 hours per week | Noord-Scharwoude near Alkmaar (Amsterdam area)

Would you like to work for clients such as Fermbilab, Airbus & Einstein Telescope, who are located all over the world? Working with unique projects in a highly specialized field of knowledge: welcome at Demaco.

As a Project Engineer at Demaco you are part of the design and construction of cryogenic systems and installations for scientific clients. You ensure on a daily basis that all lines of communication between suppliers, customers, production, draughtsmen and project leaders run smoothly. Of course, you work together with a project leader, but you are the one who organises things internally and designs everything. You work together with seven other engineers in the Science department and a number of colleagues in Sales. You can get an idea of our cool projects via this link: https://demaco-cryogenics.com/projects/


What does your working week look like as a Project Engineer at Demaco?

The largest part of your working time (40%) as a Project Engineer at Demaco, you will be occupied with the design of very customer-specific issues, within agreed planning and budgets. You will design the equipment and systems of our customers. First as a concept, eventually as the final design. After that, you may receive new questions for the same project in the form of adjustments or innovations. Think of projects of six to seven years, in addition to somewhat shorter projects of a few years. Furthermore, a very important part of your work (20%) is the contact with our scientific customers. You are the first point of contact for the customer, who comes knocking on your door with all his technical questions. You have a certain sense of responsibility and make yourself indispensable. You are not an faceless radar in a very big picture, but just the opposite.

You spend around 10% of your working time looking for and making contact with suppliers. You are the one who specifies what you need. In addition, you will spend 20% of your working time on quotation processes. This includes direct quotation processes, meetings, preparing e-mails and business development. Finally, you spend about 10% of your working time answering questions from colleagues in the factory and checking whether your designs have been properly understood.


Why do you want to work for us?

Being part of an innovative world player but in the North of Holland? That is possible at Demaco. Besides a pleasant working environment and informal atmosphere, we offer plenty of room for personal growth. Your development is our focus, we invest in training and education to help you become a real Cryogenius! We give you the freedom to do your own thing and are big fans of own initiative. We are offering a one year contract with the intention to employ you permanently after one year.

Furthermore, you can count on:

 • Possibility to work partly at home ( in the long run);
 • A competitive salary and employment conditions in accordance with the "CAO Metalektro" (Dutch collective labour agreement);
 • An office fully equipped, where you can drive without traffic jams;
 • 40 days off per year (with fulltime employment);
 • Extensive development opportunities;
 • A pension scheme following the PME (Dutch Pension fund) regulations.


Requirements

Do you fit in with Demaco?

You are innovative, reliable, accurate and solution-oriented. You have a pragmatic attitude and you know how to set priorities. You can communicate at any level and you bring a healthy dose of humour to our competent engineer team. We also ask:

At least one completed university degree in the field of Mechanical Engineering or Energy Technology;

 • Willingness to visit customers abroad a few times a year;
 • Good command of the English language both verbally and in writing (Dutch and German are an advantage).


And now?

Will you become the expert in the field of cryogenic technology and will you, together with your colleagues, ensure that Demaco continues to achieve the highest standards in this specialist area?

Then apply via the button below and send your motivation and CV to Wendy Vega (Manager HR). For more information about this vacancy, please contact our Manager Engineering & Procurement, Marco Roos, at +31 (0)226-332100.

For more information about Demaco, please visit https://www.demaco-cryogenics.com You can also follow us on

Facebook, Twitter, YouTube and LinkedIn.

of